Contact Over ons Levering en betaling Garantievoorwaarden/RMA Algemene voorwaarden Klachten FAQ Privacy Site Map
Winkelwagen
Support
Categorieën
Camera & FotoSmartwatchTelevisie & VideoAudio & HifiNavigatieTelecomComputersVerrekijkersHuishoudelijkBoekenMask
Wij Accepteren
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Art.1: Toepasselijkheid
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Digitalstreet.nl B.V. zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Digitalstreet.nl B.V. worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Digitalstreet.nl B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Digitalstreet.nl B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
5. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Art.2: Aanbiedingen/overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Digitalstreet.nl B.V. zijn vrijblijvend en Digitalstreet.nl B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Digitalstreet.nl B.V. . Digitalstreet.nl B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Digitalstreet.nl B.V. dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Art.3: Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Digitalstreet.nl B.V. biedt verschillende betalingsmogelijkheden.
Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Digitalstreet.nl B.V. binnen is. U kunt bij vooruitbetaling het totaalbedrag overmaken naar bankrekening 61.09.91.949 ABN-AMRO BANK.
Contant: U kunt contant betalen bij het afhaal-adres in Heumen
Pinnen: U kunt pinnen bij het afhaal-adres in Heumen.
CreditCard: Wij accepteren bij het aanschaffen en afhalen van de producten in de winkel Credit Cards (MasterCard en Visa). LET OP! Voor betalingen middels een Credit Card worden 3% provisiekosten in rekening gebracht.
3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten dalen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt het bedrag automatisch in mindering gebracht.

Art.4: Levering
1. Digitalstreet.nl B.V. hanteert bij uitzonderingen een maximale levertermijn van 30 dagen. Tenzij anders aangegaan met de koper. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.
2. De door Digitalstreet.nl B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4. Bij de aankoop van de producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geheel te retourneren binnen veertien kalenderdagen. Deze veertien kalenderdagen treden in werking de dag na ontvangst van de bestelde goederen. Het ontbinden van de overeenkomst dient schriftelijk (via e-mail of brief) gemeld te worden. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht geruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de origenele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. De kosten die de klant maakt voor het retoursturen van de zending zijn per post bedrijf en dienst/service verschillend. Informeer bij voorbaat, bij het bedrijf welke u kiest voor de retourzending, welke kosten u zult maken om het pakket retour bij de ondernemer te krijgen. De gemaakte kosten voor de retourzending zijn voor de rekening van de klant.
6. Uitgesloten van retour en omruiling zijn:
  • Hygienische producten zoals hoofdtelefoons, scheerapparaten, tandenborstels, elektrische dekens en dergelijke.
  • Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


Art.5: Annuleren van de bestelling
1. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren. Dit dient echter te gebeuren voordat de bestelling bij Digitalstreet.nl B.V. wordt uitgezonden. Wordt de bestelling geannuleerd(geretourneerd) na verzending dan worden de berekende verzend- en betaalkosten in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.
2. Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, dan wordt deze binnen 14 werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant.
3. Bij het annuleren van de bestelling nadat deze is verzonden, dienen de portokosten van het terugzenden door de klant te worden voldaan.

Art.6: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Digitalstreet.nl B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Art.7: Reclames en aansprakelijkheid
1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Digitalstreet.nl B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met Digitalstreet.nl B.V. .
2. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.
3. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.
4. Op de door Digitalstreet.nl B.V. geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.
5. U kunt vrijwillig gebruik maken van de mogelijkheid om de garantie te verlengen.

Art.8: Bestellingen/communicatie
1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Digitalstreet.nl B.V. , dan wel tussen Digitalstreet.nl B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Digitalstreet.nl B.V. , is Digitalstreet.nl B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Digitalstreet.nl B.V. .

Art.9: Persoonsgegevens
1. Digitalstreet.nl B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
2. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
3. Digitalstreet.nl B.V. zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door u en Digitalstreet.nl B.V. overeengekomen opdracht.
4. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of email) verzoek hiertoe aan Digitalstreet.nl B.V. te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Digitalstreet.nl B.V. zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Art.10: Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Digitalstreet.nl B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Digitalstreet.nl B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Digitalstreet.nl B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art.11: Diversen
1. Indien u aan Digitalstreet.nl B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Digitalstreet.nl B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Digitalstreet.nl B.V.  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Wanneer door Digitalstreet.nl B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Digitalstreet.nl B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.
3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Digitalstreet.nl B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Digitalstreet.nl B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
4. Digitalstreet.nl B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Art.12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen en/of typfouten. Er kunnen geen rechten worden onleend aan eventuele fouten.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
Klantenservice
Tel. 0485 - 314 818
Klantenservice
Ma - Vr:09.00 - 18.00
Wij werken met
QShops
UPS
UPS